baner tailieuHN

idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 322 khách và không thành viên đang online

COM_JLDOWNLOADS_CATID_0


STT Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 07/CT-UBND CHỈ THỊ Về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước 11-07-2012
2 1479 /QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch hoạt động và ngân sách dành cho cải cách hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2012 - 2015 10-07-2012
3 57/2012/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Quy định về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 06-07-2012
4 57/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 57/2012/NQ-HĐND về việc quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 06-07-2012
5 55/2012/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập 28-06-2012
6 02/2012/TT-BNV THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn 15-06-2012
7 41/2012/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập 08-05-2012
8 36/2012/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ 18-04-2012
9 08/2012/TTLT-BLĐTBXH- BNV-BTC THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ 16-04-2012
10 33/2012/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP 13-04-2012
11 29/2012/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 12-04-2012
12 30/2012/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện 12-04-2012
13 27/2012/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức 06-04-2012
14 27/2012/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH về việc xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức 06-04-2012
15 176/SNV-CCHC CÔNG VĂN V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch và báo cáo CCHC hàng năm 15-03-2012
16 125/SNV-CCHC CÔNG VĂN V/v Hướng dẫn triển khai Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 01-03-2012
17 323/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Chương trình cải cách hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011 - 2020 13-02-2012
18 112/2011/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Về công chức xã, phường, thị trấn 05-12-2011
19 15/2011/TT-BNV THÔNG TƯ Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật Vệ sinh kho bảo quản tài liệu lưu trữ và Vệ sinh tài liệu lưu trữ trên giấy 11-11-2011
20 30c/NQ-CP Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 08-11-2011
21 14/2011/TT-BNV THÔNG TƯ quy định quản lý hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động cảu Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn 08-11-2011

BANER TUYENDUNG

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

google FaceBook twitter