baner tailieuHN

idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 940 khách và không thành viên đang online

Lịch sử cơ quan
Lịch sử cơ quan

1. Lịch sử ngành Nội vụ

Trong cao trào Tổng khởi nghĩa Tháng Tám giành chính quyền về tay nhân dân, ngày 28/8/1945, theo đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam do Quốc dân Đại hội Tân Trào bầu ra đã được cải tổ thành Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Trong 12 Bộ của Chính phủ lâm thời có Bộ Nội vụ do đồng chí Võ Nguyên Giáp làm Bộ trưởng với nhiệm vụ xây dựng bộ máy nhà nước, bảo vệ chính quyền cách mạng.

Ngày 28/8/1945 đã đánh dấu sự ra đời của Bộ Nội vụ. Từ năm 2002, ngày 28/8 được lấy làm Ngày truyền thống của ngành Tổ chức Nhà nước (theo Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 17/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ). Việc tổ chức Ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước hàng năm nhằm phát huy vai trò, truyền thống của ngành, động viên cán bộ, công chức, viên chức xây dựng ngành Tổ chức nhà nước vững mạnh.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Nội vụ đã tham mưu nhiều văn bản Sắc lệnh, Nghị định về xây dựng bộ máy Nhà nước để Chính phủ ban hành, như các Sắc lệnh về tổng tuyển cử bầu Quốc hội, soạn thảo Hiến pháp đầu tiên, tổ chức bộ máy chính quyền địa phương... Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng chính quyền thời kỳ này đã góp phần to lớn vào công cuộc hồi sinh của dân tộc, đồng thời tạo cơ sở vững chắc cho sự phát triển của chính quyền dân chủ nhân dân trong các giai đoạn sau này. 

Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Bộ Nội vụ đã tham gia tổ chức thành công việc di chuyển Chính phủ và các cơ quan Trung ương lên chiến khu Việt Bắc, bảo vệ an toàn Trung ương Đảng và Chính phủ, làm đầu mối chỉ đạo Ủy ban kháng chiến hành chính các cấp tổ chức cuộc tản cư, di chuyển các cơ quan chính quyền, đoàn thể và nhân dân, góp phần bảo toàn và chuẩn bị lực lượng, cơ sở vật chất kỹ thuật cho cuộc kháng chiến lâu dài của nhân dân ta.

Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 07/5/1954, cán bộ, công chức Bộ Nội vụ đã nhanh chóng bắt tay vào việc xây dựng bộ máy chính quyền, tổ chức tiếp quản các vùng mới được giải phóng. Đẩy mạnh công tác xây dựng chế độ tiền lương, điều chỉnh biên chế, tiếp tục kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương, đảm bảo để bộ máy nhà nước tổ chức, điều hành và động viên nhân dân khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về công tác xây dựng bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức trong tình hình mới, ngày 05/8/2002 Quốc hội khoá XI quyết định đổi tên Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ thành Bộ Nội vụ (có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo quy định tại Nghị định số 45/2003/NĐ-CP, ngày 09/5/2003 của Chính phủ). Ngày 16/6/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 58/2014/NĐ-CP, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

Như vậy, lịch sử xây dựng và phát triển của ngành Tổ chức nhà nước gắn liền với quá trình xây dựng và phát triển của bộ máy Nhà nước Cách mạng và quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc qua các thời kỳ đã có nhiều biến động về tên gọi, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ.

2. Lịch sử Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk

Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk có tiền thân là Phòng tổ chức - Ủy ban nhân dân Cách mạng tỉnh Đắk Lắk (từ tháng 02/1975 đến tháng 9/1976). Từ tháng 10/1976, đổi tên thành Ban tổ chức Ủy ban nhân dân tỉnh trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Từ tháng 9/1995 đổi tên thành Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Đắk Lắk. Từ ngày 11/12/2003, đổi tên thành Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 28/01/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 272/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ. Theo đó, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng và công tác thanh niên.

Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chấp hành sự lãnh đạo, quản lý về tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Nội vụ.

Về cơ cấu tổ chức, Sở Nội vụ có 06 đơn vị (Văn phòng; Thanh tra; Phòng Công chức, viên chức; Phòng Tổ chức, biên chế; Phòng Xây dựng chính quyền; Phòng Cải cách hành chính) và 03 cơ quan trực thuộc (Ban Thi đua - Khen thưởng; Ban Tôn giáo; Chi cục Văn thư - Lưu trữ).

Ngày 15/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 573/QĐ-UBND sắp xếp lại cơ cấu, tổ chức của Sở Nội vụ, theo đó thành lập Phòng Cải cách hành chính và văn thư lưu trữ trên cơ sở tổ chức lại Phòng Cải cách hành chính và Chi cục Văn thư lưu trữ. sau khi tổ chức lại, cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ gồm có Lãnh đạo Sở: gồm Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc; 06 đơn vị (Văn phòng; Thanh tra; Phòng Công chức, viên chức; Phòng Tổ chức, biên chế; Phòng Xây dựng chính quyền; Phòng Cải cách hành chính và văn thư lưu trữ), 02 cơ quan trực thuộc (Ban Thi đua - Khen thưởng; Ban Tôn giáo), và 01 đơn vị sự nghiệp công lâp trực thuộc Sở là Trung tâm Lưu trữ lịch sử.

 pano thi viet Chuyen doi so

dmtthc

Paner Bau cu 2021.2026

dan hoi

co so du lieu quoc gia

baner timhieu cchc

BANER TUYENDUNG

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

ipv6 ready