baner tailieuHN

idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 2128 khách và không thành viên đang online

COM_JLDOWNLOADS_CATID_0


STT Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 04/2014/TT-BNV THÔNG TƯ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ lịch sử 23-06-2014
2 05/2014/TT-BNV THÔNG TƯ Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật giải mật tài liệu lưu trữ 23-06-2014
3 14/2014/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chê công bô, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh 03-06-2014
4 37/2014/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 05-05-2014
5 37/2014/NĐ-CP Nghị định số 37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 05-05-2014
6 24/2014/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 04-04-2014
7 24/2014/NĐ-CP Nghị định số 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 04-04-2014
8 9333/KH-UBND KẾ HOẠCH thực hiện chương trình số 33-CTr/TƯ ngày 05/9/2013 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong thời kì mới 24-12-2013
9 GTHP Đề cương tuyên truyền Hiến pháp năm 2013 28-11-2013
10 HP Hiến pháp 2013 28-11-2013
11 LTHTKCLP Tài liệu giới thiệu Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013 26-11-2013
12 LTCD Tài liệu giới thiệu Luật Tiếp công dân (2013) 25-11-2013
13 42/2013/QH13 Luật Tiếp công dân (2013) 25-11-2013
14 LTĐKT Tài liệu giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởng 2013 16-11-2013
15 163/2013/TTLT-BTC-BNV THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước 15-11-2013
16 07/2013/TT-TTCP THÔNG TƯ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính 31-10-2013
17 09 /2013/TT-BNV THÔNG TƯ quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ tài liệu lịch sử 31-10-2013
18 06/2013/TT-TTCP THÔNG TƯ Quy định quy trình giải quyết tố cáo 30-09-2013
19 19/2013/TT-BLĐTBXH THÔNG TƯ hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm h 09-09-2013
20 08/CT-UBND CHỈ THỊ về việc tăng cường cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh 14-08-2013
21 08/2013/TT-BNV THÔNG TƯ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức 31-07-2013

 pano thi viet Chuyen doi so

dmtthc

Paner Bau cu 2021.2026

dan hoi

co so du lieu quoc gia

baner timhieu cchc

BANER TUYENDUNG

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

ipv6 ready