baner tailieuHN

idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 2141 khách và không thành viên đang online

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2

Ngày 01/4/2024, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2024 và những năm tiếp theo; theo đó, Chỉ thị đã đánh giá và nêu ra một số tồn tại, hạn chế sau hơn 02 năm triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Để tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong năm 2024, tạo tiền đề để hoàn thành các mục tiêu của Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025; quán triệt Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 tại các Bộ, ngành, địa phương năm 2024 và các năm tiếp theo; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, tổ chức kiểm điểm và có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhất là đối với những nhiệm vụ chậm, muộn tiến độ; chủ động, kịp thời điều chỉnh các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm phù hợp tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị, địa phương…

Đồng thời, yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương khắc phục những nhiệm vụ chậm tiến độ đã đề ra trong năm 2023 và tập trung triển khai các nhiệm vụ trong năm 2024 như: (1) Rà soát, đánh giá và tái cấu trúc toàn bộ quy trình nghiệp vụ các dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo hướng thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm; tập trung đối với 53 dịch vụ công thiết yếu đảm bảo người dân, doanh nghiệp được hưởng các tiện ích các dịch vụ công thiết yếu, góp phần phát triển Chính phủ số đến năm 2025 đạt tỷ lệ 100% các dịch vụ công trực tuyến theo quy định của pháp luật được thực hiện toàn trình; (2) Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa theo đúng quy định; đẩy nhanh tiến độ số hóa dữ liệu, đặc biệt đối với các lĩnh vực hộ tịch, đất đai, lao động việc làm; (3) Thực hiện chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp dựa trên dữ liệu, thời gian thực theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ; (4) Tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để đề xuất cấp có thẩm quyền thực hiện sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật phục vụ kết nối, khai thác dữ liệu giữa Trung tâm dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; (5) Tập trung triển khai các mô hình, giải pháp ứng dụng những tiện ích được phát triển từ nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân gắn chip và định danh điện tử để đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 và theo lộ trình Kế hoạch phối hợp đã ký kết với Bộ Công an, giúp người dân, doanh nghiệp hiểu và thụ hưởng rõ hơn về những kết quả, giá trị mà Đề án 06 mang lại; (6) Tiếp tục đảm bảo hạ tầng và đẩy nhanh tiến độ số hóa dữ liệu, đặc biệt là đối với các lĩnh vực hộ tịch, đất đai, lao động việc làm… và thực hiện các nhiệm vụ cụ thể theo ngành, lĩnh vực được giao, nhằm đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao./.

Xem chi tiết Chỉ thị số Chỉ thị số 06/CT-UBND của UBND tỉnh tại đây!

Tin: Huyền Quyên.

 pano thi viet Chuyen doi so

dmtthc

Paner Bau cu 2021.2026

dan hoi

co so du lieu quoc gia

baner timhieu cchc

BANER TUYENDUNG

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

ipv6 ready