idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 45 khách và không thành viên đang online

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐẮK LẮK
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐẮK LẮK

TT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CHI TIẾT

I

Lĩnh vực Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

TẢI VỀ

1

Thủ tục xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng

2

Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên

II

Lĩnh vực Chính quyền địa phương

TẢI VỀ

1

Thành lập thôn, buôn, tổ dân phố mới

III

Lĩnh vực Quản lý nhà nước về công tác thanh niên

TẢI VỀ

1

Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

2

Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

3

Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

IV

 Lĩnh vực Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện

TẢI VỀ

1

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

2

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

3

Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ

4

Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

5

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

6

Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

7

Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

8

Thủ tục đổi tên quỹ

9

Thủ tục quỹ tự giải thể

V

Lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

TẢI VỀ

1

Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

2

Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

3

Thủ tục thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

VI

Lĩnh vực Quản lý nhà nước về hội

TẢI VỀ

1

Thủ tục thành lập hội

2

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội

3

Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội

4

Thủ tục đổi tên hội

5

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội

6

Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện

7

Thủ tục hội tự giải thể

VII

Lĩnh vực Thanh tra

TẢI VỀ

1

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu

2

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai

3

Thủ tục giải quyết tố cáo

VIII

Lĩnh vực Thi đua khen thưởng

TẢI VỀ

1

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

2

Thủ tục tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh

3

Thủ tục tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”

4

Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”

5

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề

6

Thủ tục tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề

7

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích đột xuất

8

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho gia đình

9

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích đối ngoại

10

Thủ tục tặng Huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh

IX

 Lĩnh vực Tôn giáo

TẢI VỀ

1

Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

2

Thủ tục đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

3

Thủ tục đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

4

Thủ tục đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc người chưa được xóa án tích

5

Thủ tục đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam

6

Thủ tục đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở một tỉnh

7

Thủ tục đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

8

Thủ tục đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

9

Thủ tục đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

10

Thủ tục thông báo thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

11

Thủ tục đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

12

Thủ tục đề nghị tự giải thể tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương

13

Thủ tục đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức

14

Thủ tục thông báo về việc đã giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức

15

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 19 của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP

16

Thủ tục đề nghị cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

17

Thủ tục thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

18

Thủ tục thông báo hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

19

Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

20

Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

21

Thủ tục thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

22

Thủ tục thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

23

Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

24

Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

25

Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

26

Thủ tục thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành

27

Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 và khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

28

Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

29

Thủ tục đăng ký mở lớp bồi dýỡng về tôn giáo cho ngýời chuyęn hoạt động tôn giáo

30

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh

31

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh

32

Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh

33

Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh

34

Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh

35

Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh

X

Lĩnh vực Quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ

TẢI VỀ

1

Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc

2

Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ

3

Thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ

XI

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

TẢI VỀ

1

Thủ tục thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc UBND cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh

2

Thủ tục tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc UBND cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh

XII

Lĩnh vực Giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

TẢI VỀ

1

Thủ tục Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh

2

Thủ tục Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại

3

Thủ tục Sáp nhập, chia tách trung tâm giáo dục thường xuyên

4

Thủ tục Giải thể trung tâm giá dục thường xuyên

5

Thủ tục Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục

6

Thủ tục Tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập

7

Thủ tục Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập

Tổng cộng: 85 thủ tục

 

 

File đính kèm:

Quyết định 2688/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định số: 838/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡi, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của sở nội vụ, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định số: 1857/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền xử lý, tham mưu giải quyết của sở nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyển giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định số 826/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyển giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

dich vu cong

dan hoi

co so du lieu quoc gia

van ban chi dao

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak