baner tailieuHN

idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 1079 khách và không thành viên đang online

COM_JLDOWNLOADS_CATID_5


STT Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 39/2022/QĐ-UBND Quyết định 39/2022/QĐ-UBND ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk quản lý 13-10-2022
2 80-QĐ/TW Quy định số 80-QĐ/TW của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử 18-08-2022
3 06/2022/QH15 Luật Thi đua, khen thưởng (2022) 15-06-2022
4 16/2022/QĐ-UBND Quyết định 16/2022/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk 26-04-2022
5 01/2022/QĐ-UBND Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 về việc quy định hiện vật và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Đắk L 08-04-2022
6 07/2021/TT-BNV Thông tư 07/2021/TT-BNV quy định về chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ 31-12-2021
7 16/2021/NQ-HĐND Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách, mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, buôn, tổ dâ 20-12-2021
8 38/2021/QĐ-UBND Quyết định 38/2021/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk 22-11-2021
9 20/2021/QĐ-UBND Quyết định 20/2021/QĐ-UBND quy định cụ thể tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức làm việc tại các xã miền núi, vùng cao, biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên 16-07-2021
10 10/2021/QĐ-UBND Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND về số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 26-04-2021
11 11/2021/QĐ-UBND Quyết định 11/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk 26-04-2021
12 02/2021/QĐ-UBND Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 13-01-2021
13 40/2020/QĐ-UBND Quyết định 40/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị Nhà nước về thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh 18-12-2020
14 138/2020/NĐ-CP Nghị định số 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức 27-11-2020
15 115/2020/NĐ-CP Nghị định số 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 25-09-2020
16 107/2020/NĐ-CP Nghị định số 107/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 14-09-2020
17 108/2020/NĐ-CP Nghị định số 108/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc tr 14-09-2020
18 57/2020/QH14 Luật Thanh niên (2020) 16-06-2020
19 30/2020/NĐ-CP Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư 05-03-2020
20 03/2020/QĐ-UBND Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ không quá 50% vốn điều lệ 10-01-2020
21 30/2019/QĐ-UBND Quyết định 30/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Lắk 24-12-2019

 pano thi viet Chuyen doi so

dmtthc

Paner Bau cu 2021.2026

dan hoi

co so du lieu quoc gia

Qr zalo bnv

BANER TUYENDUNG

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

 

ipv6 ready