idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 107 khách và không thành viên đang online

Văn bản quy phạm pháp luật


STT Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 37-TB-VPUBND Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh 09 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 11-10-2018
2 104/2016/QH13 Luật tiếp cận thông tin 01-07-2018
3 13/2018/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin 01-07-2018
4 01/2018/TT-BTP Thông tư ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước 17-05-2018
5 68/2018/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 15-05-2018
6 09/2018/QĐ-UBND Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp, quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 07/8/2012 của UBND tỉnh Đắk Lắk 16-04-2018
7 03/2018/TT-BNV Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ 06-03-2018
8 10/2017/QH14 Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 20-06-2017
9 275/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tài liệu lưu trữ 14-11-2016
10 225/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 04-02-2016
11 01/2016/TT-BNV THÔNG TƯ Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 13-01-2016
12 110/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 26/7/2015 quy định về việc quản lý biên chế công chức 29-10-2015
13 80/2015/QH13 LUẬT Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 10-07-2015
14 77/2015/QH13 Luật tổ chức chính quyền định phương 19-06-2015
15 56/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 09-06-2015
16 01/2015/TTLT-BNV-BTC THÔNG TƯ Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế 14-04-2015
17 09/2015/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương 25-03-2015
18 26/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội 09-03-2015
19 19/2014/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước 05-03-2015
20 19/2014/TT-BNV THÔNG TƯ Quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức 04-12-2014
21 108/2014/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Về chính sách tinh giản biên chế 20-11-2014

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

google FaceBook twitter