idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 121 khách và không thành viên đang online

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2022
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2022

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 11/3/2022 về việc thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 (đính kèm).

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh; các cơ quan, tổ chức trực thuộc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các doanh nghiệp nhà nước cấp tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, người đứng đầu, trách nhiệm của công chức, viên chức trong việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ. Đồng thời giúp cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc của cơ quan, tổ chức, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. “Kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của công chức, viên chức và của tập thể cơ quan, đơn vị”.

Nội dung của Kế hoạch chú trọng đến việc quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ; hiện đại hóa công tác văn thư, lưu trữ; quản lý, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ./.

Tin: Phạm Xuyên (Phòng CCHC&VTLT)

                                                                                               

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

google FaceBook twitter