idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 139 khách và không thành viên đang online

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk

Ngày 13/4/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 880/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk.

Theo đó, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về văn hóa - nghệ thuật và du lịch ở trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp; nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật và du lịch nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của trường và góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc và Trường thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 23 của Luật Giáo dục nghề nghiệp, quy định của pháp luật có liên quan và các quy định cụ thể theo Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 13/4/2022 của UBND tỉnh.  

Cơ cấu tổ chức của Trường bao gồm: Hội đồng trường, Lãnh đạo trường và 03 Phòng (Phòng Đào tạo, Nghiên cứu khoa học và Bảo đảm chất lượng; Phòng Tổ chức và Công tác học sinh, sinh viên; Phòng Hành chính, Quản trị và Tài vụ), 4 Khoa (Khoa Âm nhạc và Múa;  Khoa Mỹ thuật; Khoa Văn hóa và Du lịch; Khoa Kiến thức chung), 01 Bộ môn thuộc Trường (Bộ môn Văn hóa phổ thông). Số lượng người làm việc của phòng, khoa, bộ môn thuộc trường phải bảo đảm tối thiểu là 7 (bảy) viên chức.

Quyết định số 880/QĐ-UBND  ngày 13/4/2022 của UBND tỉnh có hiệu lực kể từ ngày ký; bãi bỏ Quyết định số 1863/QĐ-UBND ngày 29/7/2008 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật./.

Tin: Lan Hương – Phòng Tổ chức biên chế

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

google FaceBook twitter