idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 123 khách và không thành viên đang online

Sắp xếp, tổ chức lại 02 Chi cục thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Sắp xếp, tổ chức lại 02 Chi cục thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Nhằm tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và triển khai thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/04/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày 03/8/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2125/QĐ-UBND, 2126/QĐ-UBND về việc sắp xếp, tổ chức lại Chi cục Thủy lợi, Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Theo đó, sau khi tổ chức lại, cơ cấu tổ chức của các đơn vị như sau:

1. Chi cục Thủy lợi gồm có:

  • Lãnh đạo Chi cục gồm: Chi cục trưởng và 01 Phó Chi cục trưởng.
  • Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Phòng Nghiệp vụ kỹ thuật. (Phòng Nghiệp vụ kỹ thuật được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập phòng Thanh tra, Pháp chế vào phòng Nghiệp vụ kỹ thuật).

         2. Chi cục Thủy sản  gồm có:

  • Lãnh đạo Chi cục gồm: Chi cục trưởng và 01 Phó Chi cục trưởng.
  • Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Phòng Quản lý thủy sản. (Phòng Quản lý thủy sản được thành lập trên cơ sở tổ chức lại phòng Nuôi trồng thủy sản, phòng Khai thác và Phát triển nguồn lợi thủy sản).

Việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi và Chi cục Thủy sản nhằm tinh gọn đầu mối, cơ cấu lại đội ngũ công chức để sử dụng tối ưu nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện có; phù hợp với chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII về “một số vấn đề về tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy cũng như tình hình thực tế tại tỉnh Đắk Lắk.

  Tin: Lan Hương – Phòng Tổ chức biên chế

 

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

google FaceBook twitter