idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 111 khách và không thành viên đang online

Kiểm tra công tác thi đua tại các đơn vị, địa phương
Kiểm tra công tác thi đua tại các đơn vị, địa phương

Thực hiện Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh. Từ ngày 06 đến ngày 20/7/2021, Đoàn kiểm tra công tác thi đua khen thưởng năm 2021 do đồng chí Phạm Văn Phước, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại 05 huyện (Ea Súp, Buôn Đôn, Cư Kuin, Krông Ana, Cư M’gar) và 02 Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 2542

Quang cảnh buổi làm việc tại huyện Cư Mgar

Kết quả kiểm tra có 7/7 đơn vị, địa phương được kiểm tra đã bám sát các quy định của pháp luật về Thi đua, khen thưởng như: Luật thi đua khen thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng; Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ; Thông tư số 05/2020/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ; Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động cụm, khối thi đua của tỉnh Đắk Lắk; Công văn số 9600/UBND-TH ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và các năm tiếp theo; Công văn số 2282/SNV-TĐKT ngày 13/11/2020 của Sở Nội vụ về việc tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020, ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Các đơn vị, địa phương luôn đổi mới công tác TĐKT với những cách làm đa dạng, phong phú, sáng tạo thông qua nhiều phong trào thi đua yêu nước, nổi bật là các phong trào thi đua: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Lắk thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025…

Các cơ quan, đơn vị đã chú trọng công tác tuyên truyền qua đó phát hiện, giới thiệu và nhân rộng nhiều gương điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực; đặc biệt quan tâm công tác khen thưởng, nhất là đối với công nhân, nông dân và người trực tiếp lao động.

3454h6h 

Quang cảnh buổi làm việc tại huyện Cư Kuin

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác TĐKT của các cơ quan, đơn vị, địa phương còn một số hạn chế, tồn tại sau: phong trào thi đua phát triển chưa đồng đều, rộng khắp và liên tục, còn mang tính hình thức. Một số phong trào thi đua chưa tạo được sức lan tỏa rộng khắp, nội dung, phương pháp tổ chức thi đua, chỉ tiêu thi đua còn chung chung, chưa cụ thể hóa phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ cụ thể của cơ quan, đơn vị, tổ chức. Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua chưa kịp thời và thường xuyên. Công tác khen thưởng cho người trực tiếp lao động, nông dân, công nhân, doanh nghiệp đã quan tâm thực hiện nhưng tỷ lệ khen thưởng vẫn còn thấp.

476uh7uh 

Quang cảnh buổi làm việc tại Sở NN&PTNT

Qua kiểm tra, đồng chí Phạm Văn Phước đề nghị Hội đồng TĐKT các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ Thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; Chỉ thị 32-CT/TU ngày 09/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của tỉnh”; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 25/2/2019 của UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Luật thi đua khen thưởng; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh về đẩy mạnh phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Lắk thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025; Chỉ thị số 21/CT-UBND của UBND tỉnh ngày 25/12/2020 về việc phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh năm 2021; Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh ngày 04/01/2021 về việc phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh giai đoạn 2020-2025.

Cấp ủy chính quyền các cấp, các ngành trong tỉnh cần quan tâm hơn nữa công tác khen thưởng, khen thưởng phải đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch và dân chủ, khen đúng người, đúng thành tích, đúng quy định của pháp luật; hồ sơ khen thưởng phải đầy đủ, đúng thủ tục.

Cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng cần nắm chắc văn bản pháp luật, Quy định của Đảng, Nhà nước, của Trung ương, của tỉnh về công tác thi đua khen thưởng.

Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh phát động song song với phát động các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Có biện pháp, giải pháp chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác thi đua khen thưởng để công tác thi đua khen thưởng thực sự là nguồn động viên, là động lực cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tích cực thi đua hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh trên địa bàn.

                                                                                         Tin và ảnh: Văn Thị Lệ

 

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

google FaceBook twitter