baner tailieuHN

idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 35 khách và không thành viên đang online

Công văn số 3896/UBND-TH ngày 07/05/2021 của UBND tỉnh hướng dẫn tuyển dụng viên chức trên địa bàn tỉnh Đắk Lăk
Công văn số 3896/UBND-TH ngày 07/05/2021 của UBND tỉnh hướng dẫn tuyển dụng viên chức trên địa bàn tỉnh Đắk Lăk

Xem chi tiết Nội dung Công vănBiểu mẫu tại đây.

Ngày 07/5/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 3896/UBND-TH về việc hướng dẫn tuyển dụng viên chức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk với nội dung cụ thể như sau:

* Về thẩm quyền tuyển dụng:

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên; người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc tuyển dụng viên chức, cụ thể:

+ Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện) xây dựng kế hoạch tuyển dụng trình cơ quan cấp trên trực tiếp phê duyệt trước khi tổ chức tuyển dụng viên chức theo quy định.

+ Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch tuyển dụng và tổ chức tuyển dụng theo quy định.

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên; cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc tuyển dụng viên chức, cụ thể:

+ Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh được giao thẩm quyền tuyển dụng viên chức sự nghiệp cho đơn vị mình.

+ Các sở, ban, ngành được giao thẩm quyền tuyển dụng viên chức sự nghiệp đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

+ UBND cấp huyện được giao thẩm quyền tuyển dụng viên chức sự nghiệp đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp huyện.

+ Sở Nội vụ là cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng, công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương.

* Về đăng ký nhu cầu tuyển dụng:

Căn cứ vào yêu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập; hàng năm, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh tổ chức rà soát lại đội ngũ viên chức, xác định nhu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức trong năm gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp trước ngày 01 tháng 3 của năm tuyển dụng.

* Về xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức:

Trên cơ sở kết quả rà soát, xác định nhu cầu tuyển dụng, các cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức cho cơ quan, đơn vị mình trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc quyết định theo thẩm quyền được quy định tại phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

* Về quy trình và tổ chức thực hiện tuyển dụng viên chức:

- Các cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức sau khi được phê duyệt hoặc quyết định kế hoạch tuyển dụng tổ chức thực hiện các nội dung của kỳ tuyển dụng.

- Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng, Ban Giám sát.

- Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng thành lập Ban Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển.

- Tổ chức tuyển dụng.

- Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi, xét tuyển viên chức.

- Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức.

- Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và nhận việc.

* Về quy trình và tổ chức thực hiện tiếp nhận vào làm viên chức:

- Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức và theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng được xem xét tiếp nhận vào làm viên chức đối với các trường hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Tổ chức tiếp nhận viên chức đối với trường hợp để bổ nhiệm làm viên chức quản lý:

Đối với tiếp nhận viên chức các trường hợp để bổ nhiệm làm viên chức quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thì không phải thực hiện quy trình xem xét tiếp nhận theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, nhưng phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. Quyết định bổ nhiệm đồng thời là quyết định tiếp nhận vào làm viên chức.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng báo cáo Sở Nội vụ cho ý kiến thống nhất trước khi ban hành quyết định bổ nhiệm hoặc quyết định bổ nhiệm theo thẩm quyền quy định tại Mục I Công văn này.

- Tổ chức tiếp nhận viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý:

+ Đối với trường hợp tiếp nhận viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý, các cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xây dựng kế hoạch tiếp nhận vào làm viên chức trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc quyết định theo thẩm quyền.

+ Các cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức sau khi được phê duyệt hoặc quyết định kế hoạch tiếp nhận vào làm viên chức tổ chức thực hiện các nội dung của kỳ tuyển dụng.

+ Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức Quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch.

+ Tổ chức kiểm tra, sát hạch.

+ Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức
quyết định hoặc có văn bản báo cáo gửi Sở Nội vụ thống nhất trước khi quyết định tiếp nhận theo thẩm quyền./.

                                       Nguyễn Thảo - Phòng Công chức, viên chức

BANER TUYENDUNG

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

google FaceBook twitter