baner tailieuHN

idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 1845 khách và không thành viên đang online

Thông báo về việc tải biểu mẫu báo cáo kết quả 06 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW
Thông báo về việc tải biểu mẫu báo cáo kết quả 06 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7847/UBND-TH ngày 13/9/2023 về việc báo cáo kết quả 06 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh báo cáo cơ quan có thẩm quyền về kết quả 06 năm thực hiện Nghị quyết  ố 18-NQ/TW; Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ  ược giao để phối hợp rà soát, báo cáo các nội dung có liên quan về kết quả 06 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 19-NQ/TW theo các nội dung  sau:
1. Báo cáo kết quả 06 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW theo mục 1 Công văn số 5166/BNV-TCBC ngày 12/9/2023 của Bộ Nội vụ và các Phụ lục số III, 5A, 6A  kèm theo.
2. Báo cáo kết quả 06 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW theo mục 2 Công văn số 5166/BNV-TCBC ngày 12/9/2023 của Bộ Nội vụ và các Phụ lục số 1B, 2B,  2B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B kèm theo.
3. Đối với Phụ lục 2B:
Sở Nội vụ đề nghị Sở Tài ch nh (ngoài các nội dung có liên quan báo cáo theo Mục 1,2 Công văn này), báo cáo toàn bộ nội dung của Phụ lục 2B (bao gồm cả các cơ
quan đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện); đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn báo cáo g i phụ lục này về Sở Tài ch nh để tổng hợp đảm bảo tiến độ quy định.
Báo cáo của các cơ quan, đơn vị đề nghị g i về Sở Nội vụ
trước ngày 17/9/2023 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền. Nếu quá thời hạn, cơ quan, đơn vị, địa phương nào không báo cáo, Sở Nội vụ sẽ tổng hợp danh sách báo cáo UBND tỉnh xem xét, x lý theo quy định.
Ghi chú: Toàn bộ các biểu mẫu kèm theo Công văn này được chuyển kèm theo trên Hệ thống quản lý văn bản iDesk và đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở Nội vụ tại địa chỉ: https://sonoivu.daklak.gov.vn/, mục Thông báo. 

Nhận được Công văn này, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp triển khai thực hiện.

 


Tải Công văn số 1766/SNV-TCBC ngày 13/9/2023 của Sở Nội vụ và toàn bộ Biểu mẫu, Phụ lục báo cáo tại đây!

 pano thi viet Chuyen doi so

dmtthc

Paner Bau cu 2021.2026

dan hoi

co so du lieu quoc gia

Qr zalo bnv

BANER TUYENDUNG

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

 

ipv6 ready