idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 171 khách và không thành viên đang online

Văn bản quy phạm pháp luật


STT Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 16/2014/TT-BNV THÔNG TƯ Hướng dẫn giao nhận tài liệu lưu trữ vào lưu trữ lịch sử các cấp 20-11-2014
2 15/2014/TT-BNV THÔNG TƯ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 31-10-2014
3 05/2014/TT-TTCP THÔNG TƯ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra 16-10-2014
4 10/2014/TT-BNV THÔNG TƯ quy định về việc sử dụng tài liệu tại Phòng đọc của các Lưu trữ lịch sử 01-10-2014
5 09/2014/TT-BNV THÔNG TƯ Hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ 01-10-2014
6 129/2014/TTLT-BTC-BNV THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện Đề án “Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam” 05-09-2014
7 01/2014-TTLT-BNV-BXD THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộp vào Lưu trữ lịch sử 21-08-2014
8 04/2014/TT-BNV THÔNG TƯ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ lịch sử 23-06-2014
9 05/2014/TT-BNV THÔNG TƯ Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật giải mật tài liệu lưu trữ 23-06-2014
10 37/2014/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 05-05-2014
11 24/2014/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 04-04-2014
12 163/2013/TTLT-BTC-BNV THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước 15-11-2013
13 07/2013/TT-TTCP THÔNG TƯ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính 31-10-2013
14 09 /2013/TT-BNV THÔNG TƯ quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ tài liệu lịch sử 31-10-2013
15 06/2013/TT-TTCP THÔNG TƯ Quy định quy trình giải quyết tố cáo 30-09-2013
16 19/2013/TT-BLĐTBXH THÔNG TƯ hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm h 09-09-2013
17 08/2013/TT-BNV THÔNG TƯ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức 31-07-2013
18 05/2013/TT-BNV THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức 25-06-2013
19 60/2013/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc 19-06-2013
20 51/2013/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, kiểm soát viên, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng Giám đốc hoặc Phó Giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một 14-05-2013
21 36/2013/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức 22-04-2013

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

google FaceBook twitter