idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 102 khách và không thành viên đang online

VB Chỉ đạo điều hành


STT Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 05/2015/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh 16-01-2015
2 17/CT-UBND CHỈ THỊ về việc đẩy mạnh thực hiện chương trình cải cách hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011-2020 21-11-2014
3 41/2014/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh 20-11-2014
4 14/2014/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chê công bô, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh 03-06-2014
5 9333/KH-UBND KẾ HOẠCH thực hiện chương trình số 33-CTr/TƯ ngày 05/9/2013 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong thời kì mới 24-12-2013
6 08/CT-UBND CHỈ THỊ về việc tăng cường cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh 14-08-2013
7 91/2013/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Quy định mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh 19-07-2013
8 1102/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Ban hành Bộ chỉ số Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh thay cho Quyết định số 2279/QĐ-UBND ngày 06/9/2011 của UBND tỉnh 11-06-2013
9 176/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2015 21-01-2013
10 30/2012/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 07-08-2012
11 07/CT-UBND CHỈ THỊ Về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước 11-07-2012
12 1479 /QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch hoạt động và ngân sách dành cho cải cách hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2012 - 2015 10-07-2012
13 57/2012/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Quy định về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 06-07-2012
14 176/SNV-CCHC CÔNG VĂN V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch và báo cáo CCHC hàng năm 15-03-2012
15 125/SNV-CCHC CÔNG VĂN V/v Hướng dẫn triển khai Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 01-03-2012
16 323/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Chương trình cải cách hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011 - 2020 13-02-2012
17 19/2011/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Quy định mức khoán chế độ công tác phí đối với cán bộ, công chức ở các cấp đảm nhiệm việc luân chuyển hồ sơ, thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh 30-08-2011
18 18/2011/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 04-08-2011
19 1836/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Quy định việc xác định Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi tỉnh Đắk Lắk 26-07-2011
20 06/2011/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định về việc thực hiện cơ chế "Một cửa liên thông" trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các tổ chức trên địa bàn tỉnh 01-04-2011
21 497/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Quy định việc ủy quyền để Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đối với Hội có phạm vu hoạt động trong xã 24-02-2011

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

google FaceBook twitter