idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 35 khách và không thành viên đang online

VB Chỉ đạo điều hành


STT Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 779/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm thuộc Sở Ngoại vụ 29-03-2017
2 778/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm thuộc Thanh tra tỉnh 29-03-2017
3 777/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm thuộc Ban Dân tộc tỉnh 29-03-2017
4 775/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 29-03-2017
5 764/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện 29-03-2017
6 765/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã, thành phố 29-03-2017
7 874/SNV-CCHC CÔNG VĂN hướng dẫn xây dựng báo cáo định kỳ công tác cải cách hành chính 12-07-2016
8 1455/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Công bố chỉ số và xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2015 của các cơ quan, đơn vị trên đại bàn tỉnh 24-05-2016
9 951/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 -2020 08-04-2016
10 13/2016/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH ban hành Quy định Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Đắk Lắk 06-03-2016
11 06/2016/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH về việc quy định chi tiết Nghị Quyết 143/2014/NQ-HĐND ngày 23/12/2014 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học; điều động, luân chuyển đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Lắk 22-02-2016
12 48/2015/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH ban hành quy chế tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 16-12-2015
13 36/2015/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc Quy định hiện vật và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk" 22-10-2015
14 157/2015/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về khen thưởng hình thức Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk" 10-07-2015
15 139/BC-UBND BÁO CÁO Sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn I (2011-2015) và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn II (2016-2020) của tỉnh Đắk Lắk 03-07-2015
16 1550/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Công bố Chỉ số và xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2014 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh 22-06-2015
17 204/QĐ-SNV và 30/QĐ-CCVTLT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư – Lưu trữ; Trung tâm Lưu trữ lịch sử 04-06-2015
18 528/SNV-CCHC CÔNG VĂN Triển khai Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương 28-05-2015
19 146/QĐ-SNV Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk 16-04-2015
20 11/2015/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành quy định công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh 03-03-2015
21 04/2015/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị Nhà nước về thực hiện Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh 16-01-2015

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

google FaceBook twitter