idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 101 khách và không thành viên đang online

Giải thể Trung tâm Dịch vụ đối ngoại trực thuộc Sở Ngoại vụ
Giải thể Trung tâm Dịch vụ đối ngoại trực thuộc Sở Ngoại vụ

Ngày 17/6/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1494/QĐ-UBND về việc giải thể Trung tâm Dịch vụ đối ngoại trực thuộc Sở Ngoại vụ.

Trung tâm Dịch vụ đối ngoại được thành lập theo Quyết định số 1417/QĐUBND ngày 14 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk; là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Ngoại vụ, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có thu, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động theo quy định của pháp luật.

Triển khai thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; Sở Ngoại vụ đã xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại cơ cấu của Sở Ngoại vụ và Đề án giải thể Trung tâm Dịch vụ đối ngoại vì không đáp ứng tiêu chí quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 5 (đảm bảo số lượng người làm việc tối thiểu là 15 người) và điểm b, khoản 3 Điều 5 (Không đáp ứng đủ tiêu chí thành lập đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật) của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP. Vì vậy, việc giải thể Trung tâm Dịch vụ đối ngoại là cần thiết, đúng với quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ và phù hợp với chủ trương của Đảng, tình hình thực tế tại địa phương.

Sau khi giải thể Trung tâm Dịch vụ đối ngoại thì cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ, gồm: Văn phòng; Phòng Hợp tác Quốc tế và Phòng Lãnh sự - Biên giới.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 14/6/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ đối ngoại.

 

Tin: Lan Hương – Phòng Tổ chức biên chế

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

google FaceBook twitter