idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 63 khách và không thành viên đang online

Huyện Ea Súp thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện
Huyện Ea Súp thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 5/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; bảo đảm sự tinh gọn, hợp lý, hiệu quả theo vị trí việc làm và Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021, UBND huyện Ea Súp đã xây dựng Đề án giải thể phòng y tế huyện.


Trên tinh thần đó, ngày 20/4/2021, Hội đồng nhân dân huyện Ea Súp đã ban hành Nghị quyết số 40/NQ-HĐND về việc giải thể Phòng Y tế huyện và chuyển chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về y tế cho Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện thực hiện. Theo đó, các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện bao gồm 12 đơn vị: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Phòng Dân tộc, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Giáo dục – Đào tạo, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế hạ tầng, Phòng Lao động thương binh và xã hội, Thanh tra huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin.


Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế của hệ thống chính trị là nhiệm vụ phải thực hiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhằm tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, giảm chi ngân sách nhà nước… Với sự vào cuộc quyết liệt, quyết tâm từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, bộ máy hành chính của huyện từng bước được đổi mới, tinh gọn, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII./.

Tin: Lan Hương – Phòng Tổ chức biên chế

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

google FaceBook twitter