idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 199 khách và không thành viên đang online

Kế hoạch Cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2019 tỉnh Đắk Lắk
Kế hoạch Cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2019 tỉnh Đắk Lắk

Ngày 12/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 7454/KH-UBND về việc cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập, chính quyền cấp huyện, cấp xã, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị- xã hội từ tỉnh tới cơ sở về nội dung Chỉ số PAPI; khắc phục những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện tiêu chí nội dung Chỉ số PAPI của tỉnh trong những năm qua. Xác định nhiệm vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả 08 nội dung chính của Chỉ số PAPI trong năm 2019.

UBND tỉnh giao cho các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và trên cơ sở các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch, triển khai thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, địa phương mình. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công, những quy định của pháp luật liên quan đến việc cung cấp dịch vụ công... trong cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao nhận thức, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân..../.

                                                                                      Ngọc Anh

                                                                                    Phòng CCHC

dich vu cong

dan hoi

co so du lieu quoc gia

van ban chi dao

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak