idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 88 khách và không thành viên đang online

Hướng dẫn công tác Thi đua khen thưởng trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Hướng dẫn công tác Thi đua khen thưởng trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 07/4/2021, Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh ban hành Hướng dẫn số 09/HD-HĐTĐKT gửi Ủy ban bầu cử tỉnh; các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phát động đợt thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên tuyền về công tác bầu cử kịp thời, sâu rộng với nhiều hình thức thích hợp, đa dạng, phong phú, hiệu quả để cử tri lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao và các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh năm 2021.

Kết thúc cuộc bầu cử, Ủy ban bầu cử tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, địa phương căn cứ tiêu chuẩn, số lượng, thủ tục hồ sơ để xét khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của tỉnh, cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn

a) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: Tặng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong số các tập thể, cá nhân đạt tiêu chuẩn Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Bằng khen của UBND tỉnh

+ Đối với tập thể: Tặng Bằng khen cho tập thể hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được phân công, đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định, đạt các tiêu chuẩn sau:

- Phát động đợt thi đua thực hiện tốt công tác bầu cử gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương (có kế hoạch, nội dung, biện pháp thực hiện và đánh giá tổng kết);

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bầu cử đảm bảo kịp thời, hiệu quả, thông qua các hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình thực tiễn.

- Có kế hoạch và triển khai thực hiện tốt công tác bầu cử; giải quyết kịp thời, các khiếu nại, tố cáo của cử tri. Đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời theo quy định;

- Có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt từ 98% trở lên; kết quả bầu cử đảm bảo chất lượng, số lượng, cơ cấu, thành phần (không phải bầu lại, bầu thêm); kết thúc bầu cử sớm hoặc đúng thời gian quy định;

Đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử.

+ Đối với cá nhân:

- Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoặc phục vụ tốt công tác bầu cử ở các cấp.

- Có biện pháp, giải pháp mang lại hiệu quả cao trong quá trình thực hiện công tác bầu cử tại địa phương, đơn vị.

c) Giấy khen của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương do các cơ quan, đơn vị, địa phương hướng dẫn theo quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với thực tiễn, nhiệm vụ được giao.

2. Số lượng khen thưởng:

a) Bằng khen của Thủ tướng Chỉnh phủ:

- Tập thể: Lựa chọn 03 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác tổ chức bầu cử, trong đó:

+ Các Sở, ban, ngành, đoàn thể  của tỉnh trực tiếp phục vụ công tác bầu cử: Xét chọn 02 tập thể xuất sắc.

+ Cấp huyện: Xét chọn 01 tập thể xuất sắc.

- Cá nhân: Xét chọn 03 cá nhân xuất sắc tiêu biểu, trực tiệp tổ chức thực hiện hoặc phục vụ tốt công tác bầu cử  ở các cấp.

+ Các Sở, ban, ngành, đoàn thể  của tỉnh trực tiếp phục vụ công tác bầu cử: Xét chọn 01 cá nhân.

+ Cấp huyện: Xét chọn 02 cá nhân.

b) Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh:

- Ủy ban bầu cử tỉnh, các Ban bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tiểu ban và Tổ giúp việc của Ủy ban bầu cử, Tổ giúp việc của các Ban bầu cử và các Tiểu ban bầu cử, mỗi đơn vị không quá 20% cá nhân trong tổng số các thành viên. 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh có liên quan đến công tác bầu cử, nếu đơn vị hoặc cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác bầu cử thì mỗi đơn vị đề nghị 01 tập thể và 01 cá nhân. Đối với cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nội vụ đề nghị 02 tập thể và 02 cá nhân.

- Cấp huyện: Mỗi đơn vị đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác bầu cử nhưng không quá 05 tập thể và 05 cá nhân; riêng đối với các huyện Ea Kar, Cư M’gar, Krông Pắc, thị xã Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma Thuột không quá 07 tập thể và 07 cá nhân (trong đó cấp xã, phường, thị trấn đạt tỉ lệ 50%)

c) Giấy khen của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương do cơ quan, đơn vị, địa phương quy định cụ thể về số lượng các tập thể, cá nhân và hướng dẫn thực hiện.

                                             Văn Thị Lệ

                                            Ban Thi đua - Khen thưởng

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

google FaceBook twitter